• coccoc
   
  Edit
 • google.com.vn
   
  Edit
 • violet.vn
   
  Edit
 • thuvienphapluat
   
  Edit
 • msn
   
  Edit
 • Translate
   
  Edit
 • synonyms
   
  Edit
 • find directions
   
  Edit
 • online reviews
   
  Edit
 • reverse phone nr lookup
   
  Edit
 • Maps
   
  Edit
 • People search, white pages
   
  Edit
 • dictionary
   
  Edit
 • currency info
   
  Edit
 • time and dates
   
  Edit
 • how to's
   
  Edit
 • Learn how
   
  Edit
 • movie reviews
   
  Edit
 • health information
   
  Edit
 • consumer reports
   
  Edit
 • Weather reports
   
  Edit
 • classifieds
   
  Edit
 • food recipes
   
  Edit
 • Wikipedia
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept