• thegioididong
   
  Edit
 • viettel
   
  Edit
 • m1
   
  Edit
 • myrepublic
   
  Edit
 • Earthlink
   
  Edit
 • AT&T
   
  Edit
 • hardwarezone
   
  Edit
 • Netzero
   
  Edit
 • Charter
   
  Edit
 • Time warner cable
   
  Edit
 • Optimum 2015
   
  Edit
 • Webmail earthlink
   
  Edit
 • Norton Internet Security
   
  Edit
 • godaddy
   
  Edit
 • create website
   
  Edit
 • Hosting
   
  Edit
 • Twc mail
   
  Edit
 • hotmail
   
  Edit
 • Yahoo mail 2013
   
  Edit
 • gsuite
   
  Edit
 • Gmail new10
   
  Edit
 • Aol mail 2011
   
  Edit
 • Icloud2
   
  Edit
 • Mailcom new
   
  Edit
Add to Windows 8 start screen

Tap or click the Favorites button  , tap or click the Pin site button , and then tap or click Pin to Start.

Add Kadaza to homescreen

Tap , then tap Add to Home Screen

Safari adds an icon for Kadaza to your Home Screen.

1. Click the settings icon  in the upper right-hand corner
and select Settings.

2. In the
General section, click Set homepage and select Current page.

Add Kadaza to homescreen

     1.  Touch Chrome menu     in the upper right corner.

     2.  Select 'Add to homescreen'
Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa nội dung và quảng cáo, để cung cấp các tính năng truyền thông xã hội và để phân tích lưu lượng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin về việc bạn sử dụng trang web với các đối tác truyền thông xã hội, quảng cáo và phân tích của chúng tôi. Các đối tác này có thể kết hợp thông tin này với thông tin khác mà bạn cung cấp cho họ hoặc họ thu thập từ việc bạn sử dụng dịch vụ của họ. Xem chi tiết  Accept